Kongres Nadzwyczajny 18.04.2020 – Komunikat Zarządu Głównego

Ordynacka

Na podstawie § 25 ust. 1 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Ordynacka”, Zarząd Główny zwołał na dzień 18 kwietnia 2020 roku (sobota) Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia.

Oznacza to, że delegatami pozostają wszyscy ci, którzy nimi byli niespełna 3 lata temu, na ostatnim Kongresie Ordynackiej. Tak zwany pierwszy termin kongresu zwołano na godz.11 w warszawskim klubie Hybrydy. Procedura Nadzwyczajnego Kongresu obejmuje wyłącznie te punkty obrad, które zostały wskazane w oficjalnej uchwale kongres zwołującej (w załączeniu). Pozycjami tymi są zmiany w Statucie Stowarzyszenia, wybór władz Stowarzyszenia oraz dyskusja dotycząca bieżącej sytuacji.

Szczególnie pierwszy temat – uproszczenie Statutu i dostosowanie jego zapisów do rzeczywistego kształtu Stowarzyszenia to sprawa najistotniejsza dla organizacji.
Rozpoczęła pracę Komisja Statutowa, która przygotowała nowy kształt Statutu. Dyskusja nad jego zapisami prowadzona jest od wielu miesięcy, z udziałem wielu osób z niemal wszystkich Rad Okręgowych Stowarzyszenia. Jej skład zostanie ostatecznie zamknięty i zatwierdzony po otwarciu obrad Kongresu. Niezbędna do przeprowadzenia Kongresu komisja mandatowo-skrutacyjna i wyborcza ukonstytuuje się w dniu kongresu, zaraz po jego otwarciu.

W trakcie Kongresu, 18 kwietnia, oczekiwany jest wybór krajowych władz wykonawczych, uchwałodawczych i kontrolnych Stowarzyszenia Ordynacka. Efektem Kongresu będzie uchwała dotycząca obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Kongres organizacji byłych działaczy ZSP/SZSP/ZSP zapewne odniesie się także do mijającej 70-tej rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.
Do zobaczenia w Hybrydach 18 kwietnia.

 

UCHWAŁA nr ZG/2020/03/02/01
Zarządu Głównego Stowarzyszenia „ORDYNACKA” z dnia 02 marca 2020 r.,
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia

Na podstawie § 25 ust. 1 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Ordynacka”, Zarząd Główny Stowarzyszenia postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się Nadzwyczajny Kongres Krajowy Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2020 r. w Warszawie przy Złotej 7/9 (Klub „Hybrydy”), w pierwszym terminie o godzinie 11.00, w drugim – o godzinie 11.30 (§ 22 Statutu).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 3 w zw. z § 23 Statutu, w Nadzwyczajnym Kongresie Krajowym z głosem stanowiącym biorą udział delegaci i inne osoby, uprawnione do takiego udziału w Kongresie Krajowym w dniu 22 kwietnia 2017 r. (§ 23 ust. 1 zd. drugie).

§ 3

Ustala się następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad w pierwszym terminie i stwierdzenie kworum przez przedstawiciela Zarządu Głównego – w wypadku braku kworum, rozpoczęcie obrad w drugim terminie.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Kongresu.
 3. Przyjęcie regulaminu obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: mandatowo-skrutacyjnej i statutowej.
 6. Prezentacja „nowego” Statutu Stowarzyszenia i dyskusja w tej sprawie.
 7. Sprawozdanie Komisji statutowej w sprawie punktu 6 porządku obrad.
 8. Uchwalenie „nowego” Statutu Stowarzyszenia i uchylenie Statutu Stowarzyszenia z dnia 11 grudnia 1999 r. (z późn. zm.).
 9. Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Stowarzyszenia oraz członków władz krajowych Stowarzyszenia, tj.: Rady Naczelnej, Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
 10. Zamknięcie list kandydatów na przewodniczącego Stowarzyszenia oraz do władz krajowych Stowarzyszenia.
 11. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 12. Przyjęcie uchwały o wyborze przewodniczącego i władz Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu zwołania zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia.
 14. Podjęcie uchwały na temat bieżącej sytuacji politycznej.
 15. Podjęcie uchwały na temat 70-lecia powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.
 16. Zamknięcie obrad.

§ 4

Projekt „nowego” Statutu Stowarzyszenia „Ordynacka”, stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 5

Lista osób uprawnionych, o których mowa w § 2, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.