Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka ustaliła składki za 2021 i na 2022 rok.

Rada Naczelna 18 listopada 2021

W stołecznym klubie Hybrydy odbyło się tradycyjne jesienne spotkanie Ordynackiej i sympatyków tego Stowarzyszenia. Od lat, dwa razy w roku odbywają się takie regularne spotkania. Jesienne około rocznicy Międzynarodowego Dnia Studenta, a wiosenne około rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich. Jest to też tradycyjna okazja posiedzeń plenarnych Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka.

18 listopada kworum dopisało

Rada Naczelna, na wniosek Przewodniczącego – Roberta Kwiatkowskiego, zatwierdziła złożone w marcu sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia. Od lat ma ono „zerowy” stan odzwierciedlający brak przychodów i kosztów Stowarzyszenia.
Drugim wnioskiem przyjętym przez Radę, było zatwierdzenie oficjalnego adresu wirtualnego biura Stowarzyszenia, które odtąd ma zarejestrowana siedzibę w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 12/3. Tam można kierować tradycyjną korespondencję.
Trzecim tego dnia, wnioskiem porządkującym „życie organizacyjne” Ordynackiej, przez jej Radę Naczelną, było zatwierdzenie oficjalnego, jedynego konta bankowego Stowarzyszenia 15 1090 1694 0000 0001 4882 5925.

Ustalenie kwoty składki dla członków Stowarzyszenia

było Kolejną uchwałą Rady Naczelnej zamykającą część proceduralną posiedzenia. Przyjęto abolicję składek za rok 2020 i lata wcześniejsze. Ustalono składkę roczną w wysokości 10 zł rocznie, począwszy od roku 2021 i na rok 2022. Oznacza to, że członkowie Stowarzyszenia winni opłacić składkę w kwocie łącznej 20zł, na w/w konto bankowe, do 31.03,2022 roku. Potwierdzono, że jedyną formą opłaty składki rocznej będzie przelew bankowy z wyraźnym zaznaczeniem w opisie przelewu „składka członkowska”.
Oczywiści, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy – zarówno członek stowarzyszenia, jak i jego sympatyk, może wpłacić na konto Stowarzyszenia Ordynacka darowiznę w dowolnej kwocie, także z podanym w opisie przelewu „darowizna”, ewentualnie z celem darowizny. Daje to możliwość sfinansowania niektórych działań Ordynackiej, mających charakter działań tak ogólnopolskich jak i lokalnych czy regionalnych w sposób przejrzysty i legalny.
Przy okazji spraw składek, zgodnie z wymogiem prawnym, Rada Naczelna udzieliła Przewodniczącemu pełnomocnictwa do dysponowania kwotą do 50 tyś.zł. Jak zauważono w dyskusji wokół składek i spraw finansowych, wysokość kwoty będącej w dyspozycji Przewodniczącego, powinna pozwalać zaciągać zobowiązania do tego poziomu w imieniu Stowarzyszenia np. przy składaniu wniosków do funduszy pomocowych. Jest to jeden z pomysłów finansowania aktywności Stowarzyszenia w sferze publicznej.

Po części proceduralnej rozpoczęła się dyskusja programowa.

Tematyka dotyczyła jak zawsze na obradach Rady Naczelnej, bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski. Oczywiście padały jedynie jednoznacznie krytyczne głosy na temat obecnej sytuacji. Opinie na temat bieżących wydarzeń politycznych oraz stanu polskiej gospodarki i finansów publicznych pokrywają się z tembrem wypowiedzi zamieszczanych przez członków Stowarzyszenia w mediach społecznościowych. Dlatego wypowiedzi w dyskusji na Sali Hybryd były najczęściej opatrywane przez uczestników dyskusji konkluzjami „jak wszyscy wiedzą z naszych dyskusji w internecie …”, „jak wielokrotnie stwierdzaliśmy w naszych codziennych kontaktach internetowych …”. W konkluzjach dyskusji odwoływano się do licznych kontaktów „on line” jakie utrzymują między sobą członkowie Stowarzyszenia.
Zwrócono uwagę na jednoznacznie pro-Unijny charakter Stowarzyszenia, a także na niezgodę jego członków na dzielenie społeczeństwa oraz faszyzację obecnej władzy państwowej.
Rada Naczelna scedowała na Komitet Wykonawczy sformułowanie Uchwały Stowarzyszenia na temat bieżącej sytuacji społeczno-politycznej.

Od 17.00 do Hybryd napływali byli działacze studenccy

Towarzyskie spotkanie rozpoczęło się od mini wykładu Bogdana Jachacza – byłego szefa Rady Uczelnianej UMK w Toruniu oraz Redaktora tygodnika „itd” przełomu lat 60/70. Był to ciekawy głos sumujący 70-letnią historię ZSP i SZSP i wspominające czołowe postacie organizacji, szczególnie w jej pierwszym 30-leciu istnienia. Bogdan Jachacz podkreślił rolę ZSP w kształtowaniu demokratycznych postaw w polskim społeczeństwie i odbudowie polskiej inteligencji po hekatombie II Wojny Światowej.

Spotkanie towarzyskie byłych ZSPowców jest zawsze udane. I tym razem tak było! Następne w kwietniu 2022 roku!