Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ORDYNACKA
uchwalony przez Nadzwyczajny Kongres Krajowy Stowarzyszenia „Ordynacka” w Warszawie
w dniu 4 lipca 2020 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „Ordynacka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 4 kwietnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz niniejszego Statutu.

§2

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej dane Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6

Celem działania Stowarzyszenia jest

 1. Wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości.
 2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej.
 3. Tworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych.
 4. Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów zawodowych i socjalnych.
 5. Kultywowanie tradycji ruchu studenckiego, promowanie prac badawczych nad historią polskich organizacji studenckich.
 6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki.
 7. Wspieranie ruchu studenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem Zrzeszenia Studentów Polskich.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z organizacjami społecznymi, partiami, związkami zawodowymi i zrzeszeniami pracodawców, zakładami pracy, środowiskami naukowymi oraz samorządami terytorialnymi, administracją terenową na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
 2. Promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej.
 3. Inspirowanie i koordynacja inicjatyw związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
 4. Aktywny udział w działalności polskich i zagranicznych instytucji życia publicznego.
 5. Organizowanie konferencji i sympozjów.
 6. Organizowanie spotkań ludzi ruchu studenckiego.
 7. Współdziałanie z organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami absolwentów, ruchami społecznymi i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele.
 8. Tworzenie form wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na sprawy gospodarcze, społeczne i polityczne.
 9. Udział w kampaniach referendalnych i wyborczych.
 10. Publikowanie stanowisk i apeli Stowarzyszenia, w ważnych dla kraju sprawach.

§8

Udział we władzy publicznej:

 1. Stowarzyszenie, jako obywatelski ruch społeczny, może brać udział poprzez swoich przedstawicieli w sprawowaniu władzy publicznej.
 2. Decyzje o udziale Stowarzyszenia w kampanii wyborczej Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP oraz parlamentu europejskiego podejmuje Rada Naczelna, po konsultacji z Radami Okręgowymi.
 3. Rada Naczelna i Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych podejmują decyzje o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez kandydatów w wyborach nazwy, loga i innych elementów identyfikujących Stowarzyszenie.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być, każdy pełnoletni obywatel RP, o pełnej zdolności do czynności prawnych, który jest lub był studentem, członkiem ruchu studenckiego lub jest absolwentem wyższej uczelni.
 2. Członkiem Stowarzyszenia zostaje się po:
  1. Złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata, z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia — wzór deklaracji ustala Rada Naczelna.
  2. Podjęciu uchwały przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej o przyjęciu wstępującego w poczet Członków.
  3. Dokonaniu wpłaty okładki członkowskiej.
 3. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Rady Naczelnej. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały i winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej.
 4. Zasady tworzenia, wykorzystywania i dostępu do informacji dotyczących list członków, ich danych osobowych, finansów określa Rada Naczelna, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

§10

Członek Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową.
 3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do Mada Stowarzyszenia.
 4. Współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwal i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
 5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§11

Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu.
 2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.
 3. Przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.
 4. Opłacania składek.

§12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie właściwemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Okręgowej,
  2. Śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,
  3. Wykluczenia przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich.
 2. Od uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia stosownej uchwały .

Rozdział IV
Władze Naczelne Stowarzyszenia

§13

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Kongres Krajowy, pełniący funkcje Walnego Zebrania Członków,
  2. Rada Naczelna,
  3. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej,
  4. Głowna Komisja Rewizyjna,
  5. Naczelny Sąd Koleżeński.
 2. W Kongresie Krajowym uczestniczą członkowie Stowarzyszenia.
 3. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
 4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, dopuszczalne jest głosowanie jawne, po wcześniejszym przyjęciu uchwały w tej sprawie.
 5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z możliwością przeprowadzenia obrad przy użyciu nowych technologii (np. spotkanie na skypie, zoom, telekonferencja, itp.). Szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach władz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin przyjęty przez Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej. Gdy udział w posiedzeniach władz następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie: uczestniczenia w tym zgromadzeniu. wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu.
 6. W wypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został dokooptowany.

§ 14

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Kongres Krajowy, zwoływany przez Radę Naczelną.
 2. Kongres Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Kongres Krajowy zwyczajny jest zwoływany raz na trzy lata.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu Krajowego, Rada Naczelna zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed Kongresem.

§15

Uchwały Kongresu Krajowego są prawomocne, przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej potowy członków Stowarzyszenia
 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia

§ 16

W Kongresie Krajowym biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia.

§17

Do kompetencji Kongresu Krajowego, należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz naczelnych Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu przewodniczącemu Stowarzyszenia, Radzie Naczelnej i Komitetowi Wykonawczemu Rady Naczelnej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnemu Sądowi Koleżeńskiemu.
 5. Wybór i odwoływanie:
  — Przewodniczącego Stowarzyszenia,
  — Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia,
  — Głównej Komisji Rewizyjnej,
  — Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
 6. Uchwalanie Regulaminu Rady Naczelnej.
 7. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
 9. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Kongresu.

§18

 1. Nadzwyczajny Kongres Krajowy może byt zwołany:
  — z inicjatywy Przewodniczącego Stowarzyszenia,
  — z inicjatywy Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej,
  — na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  — na wniosek 1/5 liczby Komitetów Wykonawczych Rad Okręgowych,
  — 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajny Kongres Krajowy jest zwoływany w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. W Nadzwyczajnym Kongresie Krajowym biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Stowarzyszenia.

§19

 1. Rada Naczelna jest najwyższą władza Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Kongresami.
 2. Rada Naczelna jest organem reprezentującym wszystkie Okręgi Stowarzyszenia.
 3. Radę Naczelną tworzą
  1. Przewodniczący Stowarzyszenia,
  2. Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej,
  3. Przewodniczący Rad Okręgowych Stowarzyszenia,
  4. Od 1 do 2 członków Stowarzyszenia wskazanych przez Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych,
 4. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący Stowarzyszenia, a w wypadku jego nieobecności inna osoba, zgodnie z Regulaminem Rady Naczelnej.

§20

Do kompetencji Rady Naczelnej należy:

 1. Uchwalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej i powołanych komisji problemowych.
 3. Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Komitetu Wykonawczego.
 4. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Okręgów Stowarzyszenia.
 5. Rozpatrywanie odwołań w sprawie w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania.
 7. Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.

§21

 1. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej jest organem wykonawczym, kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej składa się z przewodniczącego Stowarzyszenia oraz od sześciu do dziesięciu członków.
 3. Na swym pierwszym posiedzeniu, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej wybiera ze swego grona Sekretarza, Skarbnika i od dwóch do trzech wiceprzewodniczących.

§ 22

Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Zwoływanie Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej.
 3. Wykonywanie uchwal Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej.
 4. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oaz uchwałami Kongresu Krajowego i Rady Naczelnej,
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia.
 7. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji.
 8. Składanie Kongresowi Krajowemu i Radzie Naczelnej sprawozdań ze swojej działalności.
 9. Inne sprawy, określone w Statucie.

§ 23

 1. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Stowarzyszenia, a w wypadku jego nieobecności inny członek Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnych Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.
 2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej jest prawomocne, jeżeli wszyscy Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zostali powiadomieni o posiedzeniu i bierze w nim udział co najmniej połowa jego członków.
 3. Decyzje Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.

§ 24

 1. Głowna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 13 osób, wybieranych przez Kongres Krajowy spośród członków Stowarzyszenia.
 3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
 5. Głowna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego Regulaminu działania, który zatwierdza Rada Naczelna na swoim pierwszym posiedzeniu.
 6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia.

§ 25

Zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku, pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Kongresu Krajowego, w tym działalności Rad Okręgowych.
 2. uchwalanie własnego regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej.
 3. kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.
 4. składanie Kongresowi Krajowemu sprawozdania z działalności wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu i Radzie Naczelnej.
 5. opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 6. prawo żądania zwołania posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 7. inne sprawy określone w Statucie.

§26

 1. Naczelny Sąd Koleżeński składa się z od 5 do 13 osób wybieranych przez Kongres Krajowy spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Naczelny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych wiedz Stowarzyszenia.

§27

 1. Naczelny Sąd Koleżeński dokonuje wykładni Statutu.
 2. Naczelny Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia oraz do rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwal władz.
 3. Naczelny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka na okres do jednego roku oraz wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 4. Od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Kongresu Krajowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 5. Zasady i tryb postępowania Naczelnego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Naczelny Sąd Koleżeński.

Rozdział V
Okręgi Stowarzyszenia i ich władze

§ 28

Rady Okręgowe powołuje i tworzy Rada Naczelna, określając ich zasięg terytorialny i siedzibę.

§ 29

1. Władzami Rad Okręgowych są:

1. Okręgowe Walne Zebranie Członków,
2. Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej.

2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia zarejestrowani w danym Okręgu i Główna Komisja Rewizyjna.
3. Kadencja Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej twa trzy lata.
5. Wybór władz Okręgu odbywa się w głosowaniu tajnym, dopuszczalne jest głosowanie jawne, po wcześniejszym przyjęciu uchwały w tej sprawie.
6. Uchwały władz Okręgu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, władzy tej przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji tego organu.

§ 30

 1. Najwyższą władzą Okręgu jest Okręgowe Walne Zebranie Członków, które zwołuje Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej.
 2. Okręgowe Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na trzy lata.

§ 31

Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Członków, należy:

 1. Uchwalanie kierunków działalności Okręgu, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwalani Kongresu Krajowego i Zarządu Głównego.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Okręgowej na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej spośród członków Stowarzyszenia zarejestrowanych w danym Okręgu.
 5. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Okręgowego Walnego Zebrania Członków.

§ 32

Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Członków są prawomocne, przy obecności:

 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków Stowarzyszenia zarejestrowanych w danym Okręgu,
 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia zarejestrowanych w danym Okręgu.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Stowarzyszenia, Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zarejestrowanych w Okręgu.
 2. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, a po bezskutecznym upływie tego terminu Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej jest wybierany przez Okręgowe Walne Zebranie Członków Okręgu i liczy od 3 do 7 członków. Komitet Wykonawczy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 34

 1. Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami władz naczelnych.
 2. Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej należy:

1. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Okręgu, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
3. Wskazywanie jednego lub dwóch członków Stowarzyszenia do Rady Naczelnej i ich odwoływanie.
3. Przyjmowanie, zawieszanie i podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie rekomendowania członków Stowarzyszenia do wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz publicznych.
5. Podejmowanie uchwał o udziale w samorządowej kampanii wyborczej w województwie, powiatach i gminach.
6. Podejmowanie uchwał, apeli i stanowisk w istotnych sprawach regionu, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i stopnia wykorzystania potencjału ośrodków akademickich.

§ 35

 1. Uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu Wykonawczego.
 2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia

§ 36

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 37

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie.
2. Dotacje, darowizny, spadki, zapisy, subwencje.
3. Dochody z działalności statutowej.
5. Dochody z majątku Stowarzyszenia.
6. Dochody z ofiarności publicznej.
7. Odsetki i dochody z kapitału.

§38

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz do dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, upoważnieni są:

— Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo.
— Dwóch Członków Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, działających łącznie.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39

Uchwalę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Kongres Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie — w drugim terminie wymóg obecności nie obowiązuje.

§ 40

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Kongres Krajowy większością 1/2 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie — w drugim terminie, wymóg obecności nie obowiązuje.
 2. W razie podjęcia takiej uchwały, Kongres Krajowy zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.