Uchwała Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia ORDYNACKA z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwołania VII Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

Uchwała
Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia ORDYNACKA
z dnia 12 grudnia 2016 roku
w sprawie zwołania VII Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje:

§ 1
1. Zwołuje się VII Zwyczajny Kongres Krajowy Stowarzyszenia, zwany dalej „Kongresem”, na dzień 22 kwietnia 2017 r.
2. O dokładnym terminie i miejscu obrad Kongresu Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej zawiadomi jego uczestników, co najmniej, na 15 dni przed tym terminem, a materiały i sprawozdania prześle im, co najmniej, na 14 dni przed tym terminem.

§ 2
Ustala się następujący porządek obrad Kongresu Stowarzyszenia:
1) Otwarcie obrad Kongresu przez przedstawiciela Zarządu Głównego.
2) Uchwalenie Regulaminu Obrad Kongresu
3) Wybór organów Kongresu ustalonych w przyjętym Regulaminie Obrad Kongresu.
4) Stwierdzenie prawomocności obrad Kongresu.
5) Przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu Głównego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego.
6) Przedstawienie przez przedstawiciela Naczelnego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
7) Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
8) Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz głosowanie nad tymi wnioskami.
9) Dyskusja programowa.
10) Przyjęcie uchwał programowych Kongresu.
11) Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego i pozostałych członków Zarządu Głównego.
12) Wybór Rady Naczelnej.
13) Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej.
14) Wybór Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
15) Zakończenie obrad Kongresu

§ 3

1. W Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym:

a) delegaci wybrani w Okręgach na Walnych Zebraniach Członków,
b) członkowie honorowi Stowarzyszenia
c) członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia – Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

2. Delegaci, o których mowa w ust. 1 pkt. a), wybierani są w okręgach wyborczych, którymi są Okręgi Stowarzyszenia powołane zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Okręgów Stowarzyszenia i określenia ich zasięgu terytorialnego, zwane dalej „Okręgami”

3. Zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 pkt. 1.1 Statutu Stowarzyszenia, w Okręgu wybierana jest następująca liczba delegatów – jeden delegat przypada na każdych 40 (czterdziestu) członków stowarzyszenia w Okręgu.

4. Władze okręgowe zweryfikują stan członkowski i na tej podstawie Okręgowe Walne Zebrania Członków wybiorą delegatów zgodnie z pkt.1 § 3.

§ 4

1. Zobowiązuje się Zarząd Główny do powołania, w terminie do dnia 28 lutego 2017 r., kongresowych komisji programowych.

2. Zadaniem kongresowych komisji programowych będzie przygotowanie tez do dyskusji kongresowej oraz projektów uchwał kongresowych.

3. Wyniki prac komisji kongresowych zostaną skonsultowane w Okręgach Stowarzyszenia i będą podstawą do dyskusji programowej na Kongresie.

4. Harmonogram prac kongresowych komisji programowych oraz zasady prowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 3, ustali Zarząd Główny.

5. Okręgowe Walne Zebrania Członków w trakcie których będą wybierani delegaci na Kongres Krajowy odbędą się w terminie od 12 grudnia 2016 do 27 marca 2017 roku

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia