Regulamin obrad VII Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka /projekt/

Projekt

Regulamin obrad

VII Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

§ 1

Zgodnie z §23 Statutu w Kongresie Krajowym biorą udział

1. Z głosem stanowiącym :

 1. delegaci wybrani w Okręgach na walnych Zebraniach Członków
 2. Członkowie Honorowi,
 3. Członkowie ustępujących Władz Naczelnych.

2. Z głosem doradczym:

 1. Członkowie Rady Senatorów,
 2. Przedstawiciele Członków Wspierających,
 3. Zaproszeni goście.

§ 2

 1. Kongres odbywa się w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2017 r. w godzinach od 11.00 do wyczerpania porządku obrad, z tym że Prezydium Kongresu musi tak organizować jego pracę, aby obrady zakończyły się do godz. 15.00.
 2. Kongres obraduje zgodnie z poniższym programem
  • Otwarcie obrad Kongresu przez Przewodniczącego Zarządu Głównego
  • Uchwalenie Regulaminu Obrad Kongresu, wraz z porządkiem obrad
  • Wybór organów Kongresu ustalonych w przyjętym Regulaminie Obrad Kongresu
  • Stwierdzenie prawomocności obrad Kongresu przez Komisję Mandatową
  • Przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu Głównego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego
  • Przedstawienie przez przedstawiciela Naczelnego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
  • Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
  • Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej ws udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz głosowanie jawne nad tym wnioskiem
  • Dyskusja programowa
  • Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego i pozostałych członków Zarządu Głównego
  • Wybór Rady Naczelnej
  • Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej
  • Wybór Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
  • Komunikat Komisji Skrutacyjno-Wyborczej o wynikach przeprowadzonych wyborów
  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Naczelnej
  • Przyjęcie Uchwał Kongresu
  • Zakończenie obrad
 1. Obrady kongresu otwierają i prowadzą, do czasu wyboru i ukonstytuowania się Prezydium Kongresu, Przewodniczący i pozostali członkowie ustępującego Zarządu Głównego.
 1. Udzielenie (bądź nie udzielenie) ustępującym władzom absolutorium następuje poprzez przyjęcie (bądź odrzucenie) ich sprawozdania.

§ 3

 1. Pracami Kongresu kieruje Przewodniczący Prezydium Kongresu przy pomocy jednego członka Prezydium Kongresu.
 2. Przewodniczącego i członka Prezydium Kongres wybiera w głosowaniu jawnym na wniosek ustępującego Zarządu Głównego.
 3. Wyłącznie Prezydium Kongresu jest uprawnione do dokonywania wykładni niniejszego regulaminu obrad oraz do podejmowania wszystkich decyzji w sprawach nie objętych tym regulaminem, w szczególności w sprawach organizacyjnych.
 4. Prezydium podejmuje wszystkie decyzje w głosowaniach jawnych, zaś w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Prezydium lub członek Prezydium:
 1. prowadzą obrady, realizując przyjęty przez Kongres porządek obrad,
 2. udzielają głosu (w kolejności pisemnych zgłoszeń),
 3. przestrzegają limitu czasu wystąpień, który nie może przekraczać 3 minut, a gdy limit ten zostanie przekroczony mogą odebrać mówcy głos
 4. przewodniczą pierwszym posiedzeniom komisji kongresu oraz Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego,
 5. zarządzają głosowania jawne i tajne,
 6. ogłaszają wyniki głosowań jawnych.

§ 4

 1. Organami Kongresu są Prezydium Kongresu oraz Komisje Kongresu
 2. Do składu Prezydium Kongresu oraz Komisji Kongresu można wybierać wszystkich członków stowarzyszenia.
 3. Kongres wybiera w głosowaniu jawnym następujące komisje:
  1. Komisję Mandatową w składzie od 3 do 5 osób, która stwierdza prawomocność obrad Kongresu i jego zdolność do podejmowania uchwał i stanowisk, a także wyboru władz Stowarzyszenia,
  2. Komisję Skrutacyjno-Wyborczą w składzie od 3 do 9 osób, która przyjmuje i przedkłada Kongresowi kandydatury do władz Stowarzyszenia oraz przeprowadza wybory władz Stowarzyszenia w głosowaniach tajnych i jawnych
  3. Komisję Programową w składzie od 3 do 9  osób, która przedkłada Kongresowi projekty uchwał, stanowisk i decyzji,

§ 5

Kongres wybiera Komisje, w tym ich Przewodniczących, na wniosek Prezydium Kongresu. Przewodniczący Komisji wyznaczają ze składu Komisji sekretarza.

§ 6

 1. Kolejność wystąpień mówców w dyskusji plenarnej ustala prowadzący obrady członek Prezydium, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i kolejnością zgłoszeń.
 2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, składane są do członków Prezydium i muszą zwierać imię i nazwisko składającego wniosek i punkt porządku obrad.
 3. Czas wystąpień w dyskusji nie może przekraczać 3 minut.
 4. Uczestnicy Kongresu mają prawo składać do Prezydium opracowane na piśmie wnioski i propozycje kierowane do odpowiednich komisji.
 5. Przygotowane wcześniej i nie wygłoszone wystąpienia oraz wnioski zgłoszone na piśmie do Prezydium podlegają włączeniu do stenogramu z obrad Kongresu.
 6. Poza kolejnością prowadzący obrady udziela głosu w sprawach formalnych. Delegat zgłaszający wniosek formalny ma obowiązek uzasadnić go w czasie nie przekraczającym 1 minuty.
 7. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie:
  1. zamknięcia listy mówców,
  2. odroczenia (przełożenia) lub zamknięcia dyskusji,
  3. odesłania sprawy do rozpatrzenia przez komisje,
  4. głosowania bez dyskusji,
  5. zmiany porządku obrad,
  6. ogłoszenia przerwy,
  7. utajnienia głosowania.
 8. Wnioski formalne wymagające przegłosowania głosuje się jawnie. Przed podaniem wniosku pod głosowanie przewodniczący obrad umożliwia wypowiedzenie się w tej sprawie innym delegatom (w liczbie co najwyżej jeden „za” wnioskiem i jeden „przeciw”) na ten temat. Wypowiedzi te realizowane są według kolejności zgłoszeń. Czas takiej wypowiedzi nie może przekroczyć 1 minuty.
 9. Uchwały Kongresu zapadają – jeżeli Statut nie stanowi inaczej – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów.
 10. Po przedłożeniu sprawozdania z prac Komisji Programowej dopuszcza się wystąpienia jedynie w sprawach zgłoszenia poprawek do propozycji tej Komisji. Sprawozdawcom Komisji przysługuje ostatni głos w dyskusji przed głosowaniami.

§ 7

Zgodnie z §24 i 32 Statutu Kongres Krajowy dokonuje wyboru władz:

 1. Przewodniczącego,
 2. Zarządu Głównego, (6-8 osób)
 3. Głównej Komisji Rewizyjnej, (11-21 osób)
 4. Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, (11-21 osób)
 5. Rady Naczelnej,( zgodnie z zasadami określonymi w § 26 Statutu).

§ 8

 1. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Wybory odbywają się w jednej turze głosowania.

§ 9

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przyjmuje kandydatury do władz Stowarzyszenia w formie pisemnej od ustępującego Zarządu Głównego oraz na podstawie zgłoszeń delegatów na Kongres, następnie sprawdza, czy kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie (wyrażenie zgody może odbyć się poprzez: osobiste oświadczenie w trakcie obrad Kongresu, osobiste oświadczenie złożone przed obradami Kongresu  Przewodniczącemu macierzystej Rady Okręgowej lub złożenie pisemnej zgody na kandydowanie), następnie sprawdza bierne prawo wyborcze kandydatów. Po dokonaniu tych czynności Komisja sporządza listę kandydatur.

§ 10

Komisja Skrutacyjno-Wyborcza przeprowadza głosowania tajne, w szczególności: sporządza i znakuje karty do głosowania umieszczając na nich kandydatów, ustala szczegółowe zasady głosowania, przeprowadza wybory, sporządza protokół z wyborów i ogłasza ich wyniki.

§ 11

 1. Do władz z wyjątkiem Rady Naczelnej, zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę, ponad połowę oddanych głosów.
 2. W przypadku gdy żaden kandydat nie uzyskał ponad połowy oddanych głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie(a) z pominięciem kandydata, który otrzymał najmniejszą ilość głosów.
 3. Ponowne głosowanie(a) z pominięciem kandydata(ów), który otrzymał najmniejszą ilość głosów, przeprowadza się również w  przypadku, gdy w wyborach nie wybrano przynajmniej połowy składu danej władzy.
 4. Do Rady Naczelnej, zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

§ 12

 1. Obrady Kongresu zamyka Przewodniczący Prezydium po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad.
 2. Z obrad Kongresu sporządzany jest protokół podpisywany przez wszystkich członków Prezydium Kongresu.
 3. Za przygotowanie protokołu z obrad Kongresu odpowiada Przewodniczący Prezydium, który może powołać do tego celu protokolanta (protokolantów)