BRAWO KATOWICE !!! Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z dnia 3 lipca 2018 r

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w konstytucyjne gwarancje trójpodziału władz oraz zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, w fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej.
Po ostatnich wyborach parlamentarnych miało miejsce wiele działań o takim charakterze. Jednymi ze szczególnie jaskrawych i niebezpiecznych dla funkcjonowania Państwa Polskiego jako demokratycznego państwa prawa są unormowania ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 8 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) prowadzące do skrócenia, zagwarantowanej w Konstytucji, długotrwałości kadencji sędziów tego Sądu (a także kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, która upływa w dniu 30 kwietnia 2020 r.), zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, jak również modyfikacje ustawy o ustroju sądów powszechnych prowadzące do koncentracji w rękach Ministra Sprawiedliwości m.in. decyzji o odwołaniu lub powołaniu prezesów sądów.
Rada Wydziału w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2018 roku i w uchwale Zgromadzenia sędziów apelacji katowickiej z dnia 25 czerwca 2018 roku, a także przypomina, że prawnicy czynnie zaangażowani w demontaż zasad demokratycznego państwa prawa oraz gwarancji należytej ochrony obywateli przez niezależne sądy powinni liczyć się z poważnym zagrożeniem dla swojej zawodowej i obywatelskiej reputacji, mogącym w przyszłości istotnie zaważyć na ocenie ich zdolności do należytego wywiązywania się z obowiązków związanych z wykonywaniem zawodów i funkcji zaufania publicznego.