Krakowska „Ordynacka” popiera profesora Jacka Majchrowskiego

Krakowscy członkowie stowarzyszenia „Ordynacka” i jej sympatycy postanowili       poprzeć w drugiej turze wyborów na Prezydenta miasta Krakowa profesora Jacka Majchrowskiego, przesyłając mu jednocześnie pakiet postulatów koniecznych ich zdaniem do zrealizowania w najbliższej kadencji.

W przedstawionym programie upomnieli się między innymi o środowisko akademickie sugerując powołanie Studenckiej  Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie, by szczególnie wyróżnić tę grupę pominiętą przez ustawodawcę przy wyborach  samorządowych, a tak ważną w życiu miasta.

Domagają się również stworzenia „zielonej obwodnicy” eliminującej z centrum  ruch samochodów nie spełniających określonych norm i wymogów ekologicznych. Wreszcie dużą część swoich postulatów poświęcają nowatorskim rozwiązaniom dotyczących poprawy życia i bezpieczeństwa osób starszych, między innymi poprzez: organizację Klubów Opieki Dziennej „Seniora”, „Budżetu Adaptacyjnego”, czy też powołanie „Rodzinnych Domów Seniora”.

To tylko niektóre propozycje zawarte w programie „Kraków dla mieszkańców, mieszkańcy dla Krakowa”. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie internetowej www.ordynacka.pl ( w zakładce pod tym samym tytułem ).

 

                             „  Kraków dla mieszkańców, mieszkańcy dla Krakowa” 

   Kraków jest wasz? Kraków do wszystkich należy!

    Obserwując niektóre Komitety Wyborcze uzurpujące sobie prawo do reprezentowania  wszystkich i jedynie słusznych poglądów na temat rozwoju miasta i życia jego mieszkańców odnosimy wrażenie, że bój ten nie toczy się o nas mieszkańców, tylko o partykularne interesy różnych środowisk i partii politycznych , które miast prezentować wolę i oczekiwania  miejscowych wyborców często kreują rozwiązania swoich popleczników i partyjnych zwierzchników.

 Ich „nieomylność”, poczucie „wszechwiedzy” i „wszechmocy”  osłabia i  zabija  ideę społeczeństwa obywatelskiego, zastępując go centralizmem demokratycznym.

 To jest jeden z efektów niedokończenia reformy samorządowej.

Musimy się temu przeciwstawić. Dać szansę wszystkim mieszkańcom poczucie podmiotowości i współodpowiedzialności za rozwój Krakowa , a nie tylko grupom, które pod płaszczykiem populistycznych haseł, czy własnych interesów  , próbują blokować inicjatywy i inwestycje które mogą nadać miastu  europejskiego wymiaru. Nie pozwólmy z    Krakowa zrobić  prowincji  , bo ani miasto, ani  jego    mieszkańcy na to nie zasłużyli !

    Kraków jest nasz! On również do nas należy !

 Wychodząc z tego założenia postanowiliśmy sformułować najważniejsze kierunki rozwoju miasta.                              

Mamy do tego moralne prawo, bowiem wywodzimy się ze środowisk  ,które  swoją  pracą  i zaangażowaniem społecznym nieraz dawały dowód na przywiązanie do miasta i troski o jego mieszkańców.

Współpracujemy z organizacjami, stowarzyszeniami  i ludźmi znanymi z aktywności , którym przyszłość i rozwój Krakowa nie jest obojętny.

 Dzisiaj, obserwując zapowiedzi programowe niektórych kandydatów i komitetów wyborczych ,nie sposób zobaczyć , jak osobiste  ambicje, ciągłe kłótnie i partykularne interesy  mogą sprowadzić Kraków do prowincjonalnego zaścianka ,pozbawiając go możliwości nowoczesnego rozwoju i godnego miejsca w europejskiej rodzinie.

 Dlatego w materiale „Memorandum dla Krakowa”  przedstawiamy propozycje i opinie zebrane w trakcie dyskusji i konsultacji  dotyczące najważniejszych spraw i kierunków rozwoju  miasta, które chcemy przekazać wszystkim podobnie myślącym kandydatom startującym w wyborach samorządowych wraz z ich poparciem.

 Niech to stanowi nasz wkład w budowę przyszłości Krakowa , realizacji idei samorządnościi  podmiotowości społeczeństwa obywatelskiego. Niech będzie podstawą przyszłej współpracy różnych środowisk i wszystkich pokoleń mieszkańców Krakowa

                                                Memorandum dla Krakowa

I.Kraków dla mieszkańców

II.Chcemy „igrzysk”, przyjaznych inwestycji i lepszej pracy

III. Transparentność- znaczy uczciwość

             Samorządność  –   znaczy współodpowiedzialność

IV. Kraków -miasto przyjazne środowisku 

V.  Są ! A jakoby ich nie było !

 

                                                                              Krakowska Rada Stowarzyszenia „Ordynacka”

 

                                       I.   Kraków dla mieszkańców !

 

Nie można patrzeć na Kraków, tylko przez pryzmat własnych  ambicji, interesów i potrzeb.

To przecież wielki organizm, nasze dziedzictwo narodowe,dorobek całych pokoleń  ludzi tu mieszkających i pracujących. Nic więc dziwnego, że dajemy społeczne przyzwolenie na wiele przedsięwzięć i inwestycji które mają  nie tylko służyć poprawie  naszego codziennego życia, ale również służyć milionom gości i turystom  odwiedzającym  Kraków.

 Miasto inwestuje w nową infrastrukturę, obiekty sportowe i hale widowiskowe,  kończy się budowa Centrum Kongresowego, a przed nami nowe projekty rozwiązań  komunikacyjnych i drogowych. Inwestujemy w bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Na naszych oczach ,chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę powstaje wielka  Metropolia w środku Europy.

Dzieje się to wszystko z wykorzystaniem miejskich podatków, dotacji i zaciąganych kredytów, dlatego jako jego mieszkańcy ,
uważamy że nie tylko powinniśmy mieć większy wpływ  na  decyzje dotyczące tych decyzji, ale również  stać się ich beneficjantami .

Może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że w Krakowie żyją zarówno młodzi jak i starzy ludzie, pracujący, studiujący , bezrobotni, dzieci, młodzież  i emeryci. Każde z tych środowisk ma swoje problemy, potrzeby i aspiracje ,dlatego opowiadamy się  za zrównoważonym rozwojem miasta i zabezpieczeniem potrzeb wszystkich pokoleń mieszkańców Krakowa.

            Stąd postulujemy:

 1. I.Opracowanie Karty Korzyści Mieszkańca Krakowa – która pozwoliłaby, chociażna częściową rekompensatę ponoszonych kosztów i utrudnień wynikających z realizacji bieżących inwestycji, oraz uatrakcyjniłaby codzienne życie jego obywateli ,między innymi poprzez  zastosowanie zniżek: na parkingi ,przejazdy  środkami komunikacji miejskiej, bilety do muzeów, instytucji kulturalnych i na imprezy sportowe ,organizowane lub dotowane przez miasto.
 1. Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Planu Budowy i Adaptacji pomieszczeń z zasobów ZBK w ramach Partnerstwa   publiczno-prywatnego w celu organizacji w nich placówek przedszkolnych częściowo dotowanych przez miasto.

III. Rozbudowę i finansowanie lokalnych placówek kulturalnych na terenie całego miasta jako miejsc edukacyjno-kreatorskich  i realizacji inicjatyw  miejscowej społeczności.

IV. Tworzenie w ramach   Partnerstwa publiczno-prywatnego  Klubów Opieki Dziennej „Seniora” – jako placówek opiekuńczo terapeutycznych dla osób starszych nie mogących pozostawać samodzielnie w domu.

 1. Utworzenie Budżetu Adaptacyjnego, wspomagającego przeprowadzania koniecznych domowych przeróbek dostosowujących i umożliwiających normalne funkcjonowanie w nich ludzi w podeszłym wieku.

                      II.  Chcemy  „igrzysk”,  przyjaznych   inwestycji  i  lepszej pracy !

Nasz Kraków na miarę ambicji i oczekiwań,pełen wydarzeń na skalę Europy i Świata .

Miasto nauki,kultury i sztuki,pełne muzeów, teatrów ,sal koncertowych i festiwali, miejsce spektakularnych sympozjów naukowych ,spotkań biznesowych i wydarzeń sportowych, odwiedzane przez miliony gości z całego świata. Nowoczesne, otwarte, innowacyjne i przyjazne środowisku.

 Po prostu nasz Kraków!

Za takim miastem się opowiadamy ,dlatego uważamy, że potrzebne są  mądre i perspektywiczne inwestycje , które będą służyć nie tylko nam, ale również przyszłym pokoleniom. Będziemy się przeciwstawiać wszelkim próbom wykorzystywania populistycznych haseł i własnych ambicji politycznych do blokowania tych inicjatyw, bo naszym obowiązkiem, mieszkańców jest wybrać strategię nowoczesnego rozwoju miasta, a nie strategię jego stagnacji.

Nie pozwólmy z Krakowa zrobić „zapyziałej” prowincji, nie marnujmy ogromnego potencjału zgromadzonego w wyższych uczelniach, przedstawicielach biznesu ,ludziach kultury i krakowskiej młodzieży. To właśnie dzięki ich wiedzy i kreatywności, będziemy mogli stworzyć dla siebie i przyszłych pokoleń nowoczesne i przyjazne miasto.

        Dlatego postulujemy:

            1.   Utworzenie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

                  Krakowskiego  Centrum  Innowacyjności – organizacji powstałej przy udziale miasta, przedstawicieli wyższych uczelni i  biznesu ,organizacji pozarządowych, studentów oraz osób prywatnych, która  stworzy warunki do realizacji  przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorczych krakowian.

 1. Uproszczenie procedur, wyłączenie uznaniowości urzędniczej i przyśpieszenie cyfryzacji urzędu, które stworzy sprzyjające warunki  dla przedsiębiorczości  i innowacyjności, a te przyczynią się do powstawania dobrze płatnych miejsc pracy.
 1. 1.Wykorzystanie przez władze miasta partnerstwa publiczno-prywatnego, do kreowania i realizacji innowacyjnych rozwiązań ,szczególnie przy kosztownych i wymagających dużych nakładów finansowych inwestycjach.

                             III.    Transparentność – znaczy uczciwość !

                                      Samorządność  –   znaczy współodpowiedzialność !

Doświadczenia ostatnich miesięcy,jednoznacznie pokazały,że brak rzetelnych informacji i konsultacji potrafi nie tylko przewrócić piękne idee,ale również w oparciu o populistyczne argumenty wspierane często przez nieprzychylne środowiska i grupy interesów może doprowadzić do nieprawdziwych ocen i niesprawiedliwych opinii.

Dlatego konsultacje społeczne powinny stać się  nieodzownym elementem dysputy społecznej z organizacjami pozarządowymi,samorządowymi,lokalnymi komitetami i przedstawicielami mieszkańców prowadzonymi przez radnych i urzędników miasta z Prezydentem na czele.

Trzeba nadać im nowy wymiar i nową jakość ,tak by referenda stanowiły ostateczność,a poczucie podmiotowości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje były powszechne i akceptowane.

Nadszedł również czas na dokończenie reformy samorządowej,a co za tym idzie przyjęcie takich rozwiązań,by o sprawach lokalnych mogli decydować sami zainteresowani.

Nikt tak dobrze jak mieszkańcy nie zna problemów i potrzeb swojej dzielnicy,czy osiedla .

Stwórzmy im szansę przez opracowanie i wdrożenie nowego „ustroju” miasta,do samostanowienia,tak by mogli nie tylko zachować wartości kulturowe i pielęgnować tradycje,

ale również zgodnie z wolą lokalnej społeczności kreować rozwój i zabezpieczać potrzeby ich „małej ojczyzny”. Tylko wtedy samorządowa kampania wyborcza ma szansę stać się autentyczna,a sam akt wyborczy świadomy i odpowiedzialny.

Będziemy więc postulować decentralizację władzy uchwałodawczej i wykonawczej na szczeblu miasta.

 Dlatego opowiadamy się za :

 1. 1.Utworzeniem szerokiego i dającego mieszkańcom miasta poczucie transparentości i współodpowiedzialności za podejmowane decyzje –

               Nowoczesnego  Systemu
   Konsultacji    Społecznych 

        2.Opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia –

        Nowego ustroju miasta z jego decentralizacją i upodmiotowieniem dzielnic

                   oraz z nadaniem im  kompetencji, zadań i zabezpieczeniem ich finansowania.

             3.Zwiększeniem budżetu obywatelskiego na inicjatywy lokalne mieszkańców i opracowanie nowego systemu aplikacyjnego dającego większą dostępność tych środków dla poszczególnych inicjatyw społecznych,a uniemożliwiając korzystanie z nich na realizację zadań wynikających z obowiązku gminy.

                                 IV.     Kraków – miastem przyjaznym środowisku

To jest wyzwanie na miarę czasów i przyszłych pokoleń. Tak jak  przed laty likwidowano w mieście  strzechą kryte dachy i rynsztoki ,tak dzisiaj  musimy zrobić wszystko ,by przywrócić równowagę ekologiczną środowisku, zlikwidować smog, ograniczyć skutki degradacji środowiska i przybliżyć Wisłę miastu tak, by Kraków stał się  nowoczesnym ośrodkiem  ekologicznych rozwiązań zarówno w komunikacji jak i polityce gospodarki odpadami i recyklingu. Miastem czystego powietrza i zielonych terenów, popularyzującym zasady zdrowego  życia  i kultury uprawiania sportu.

Po prostu miastem przyjaznym środowisku.

                  Dlatego naszym zdaniem konieczna jest:

 1. Budowa nowoczesnych rozwiązań w infrastrukturze drogowej i komunikacyjnej takich jak metro, szybkie tramwaje, ekologiczne autobusy, miejska kolej
 2. Stworzenie „zielonej” obwodnicy ograniczającej i eliminującej ruch samochodów nie spełniających norm ekologicznych, a przejeżdżających przez centrum miasta .
 3. Dalsza rozbudowa systemu Park & Ride, dopracowanie koncepcji, uatrakcyjnieniei wdrożenie jej w życie.
 4. 4.Ograniczenie niskiej emisji poprzez opracowanie i wdrożenie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego programu likwidacji węglowych palenisk i systemu przewietrzania miasta.
 5. Budowa parków,  infrastruktury rekreacyjnej i sportowej (ścieżki rowerowe, skate parki, boiska ,ogródki jordanowskie, parki linowe itp.) w celu powiększenia obszarów zielonych i miejsc rekreacji.
 6. Ochrona „Ogródków działkowych” i ich dalszy rozwój jakowypoczynku, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

                                  V.    Są ! A jakoby ich nie było !          

 Krakowscy studenci   –   wartość dodana, nie sposób ich nie zauważyć, ani roli jaką odgrywają, i jaką mogą  odegrać w życiu naszego miasta. Studiuje ich w Krakowie prawie dwieście tysięcy   w znakomitej większości mieszkańców naszego regionu ,ale również  kraju.

Niestety ustawodawca nie przewidział dla nich żadnej reprezentacji w wyborach samorządowych, bo zgodnie z obowiązującą ordynacją nie mają oni, ani wpływu na  miejskie wybory, ani możliwości przedstawienia swoich racji i problemów, a stanowią blisko dwadzieścia procent wszystkich mieszkańców Krakowa.

 Musimy naprawić ten błąd i  stworzyć im  warunki do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu miasta i wpływu na decyzje bezpośrednio ich dotyczące.

Ten koloryt, młodość, kreatywność i wiedza jaką zdobywają na krakowskich uczelniach jest ich nieocenionym atutem dla przyszłości i rozwoju nie tylko Krakowa, ale  i całego regionu.

Nie możemy ich zostawić samym sobie.  Dlatego opowiadamy się za powołaniem  

               

              Studenckiej Rady Konsultacyjnej   przy Prezydencie Miasta.

 

 Dzięki temu  władze miasta będą mogły nie tylko na bieżąco zapoznawać się z problemami i oczekiwaniami tego środowiska, ale również zaproponować mu, współpracę w modernizacji i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w naszym mieście.