Politycy do pracy !

Ordynacka

Politycy do pracy !

Zajęci aferą zegarkową ,handlem miejscami pracy za stanowiska i wysokością odpraw dla kolegów,rządzący i parlamentarzyści zapomnieli co jest najważniejsze w ich misji.Jakie decyzje trzeba podjąć tu i teraz ,żeby przyszłość kraju była lepsza i bezpieczna.      Dlatego Kongres Stowarzyszenia „Ordynacka” podjął uchwałę :

„Decyzje dla teraźniejszości” 

Unia Europejska a sprawa Polska. Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjności i partnerstwie między państwem a przedsiębiorcami.

Są sprawy, które wymagają natychmiastowych decyzji. Są decyzje, które trzeba podjąć dziś, żeby jutro było bezpieczne i lepsze. Do takich należą decyzje strategiczne dotyczące:

 • naszego udziału w Unii Europejskiej w okresie jej dynamicznej transformacji i dalszej integracji, – ładu ustrojowego dla dalszej budowy sprawiedliwej i bezpiecznej ojczyzny
 • regulacji gospodarczych by budować silny i nowoczesny kraj.

Z niepokojem obserwujemy jak ugrupowania prawicowe, używające retoryki „rozbiorowej”, straszą społeczeństwo polskie Zjednoczoną Europą, pozbawiając go jednocześnie możliwości wpływu na budowę nowej Europy. Jako zwolennicy akcesji Polski do Unii Europejskiej, od lat upatrujący w stowarzyszeniu z nią, ogromne możliwości dla rozwoju i bezpieczeństwa kraju, apelujemy do wszystkich sił politycznych i społecznych o przeprowadzenie publicznej debaty nad naszym miejscem i rolą jaką możemy odegrać w procesie integracyjnym, oraz wypracowania warunków brzegowych akceptowanych społecznie.

Odkładanie przez Rząd Polski pełnej akceptacji „Karty praw podstawowych Unii Europejskiej” oddala nas od przyjęcia cywilizacyjnych standardów, które tak głęboko są zakorzenione w naszej świadomości i oczekiwaniach społecznych.

Pozostawienie przez Rząd Polski otwartej kwestii perspektywy, warunków i czasu akcesji Polski do strefy Euro, pogłębia potencjalne zagrożenia dla perspektyw rozwoju oraz inwestycji w naszym kraju. Podjęcie kwestii dotyczących uporządkowania finansów publicznych, przywrócenia wolności gospodarczej i usprawnienia sądownictwa, uproszczenie procedur i całkowite wyłączenie uznaniowości urzędniczej, tworzenia nowych miejsc pracy i warunków dla rozwoju innowacyjności to konieczność naszego poziomu rozwoju i naturalne oczekiwanie społeczne. Wprowadzenie powszechnie stosowanego podpisu elektronicznego, przyśpieszenie cyfryzacji kraju i budowa nowoczesnej infrastruktury, to wyzwania na miarę epoki.

Brak polityki energetycznej, samoizolacja Polski w tworzeniu europejskiej polityki klimatycznej, brak odwagi i wyobraźni w rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz niewystarczające środki na badania i wdrożenia nowoczesnych technologii pozyskiwania czystej energii z węgla, kamiennego czy wydobycia gazu łupkowego spowoduje zanik lub niepowstanie tych gałęzi przemysłu i niewykorzystania naturalnych i potencjalnych bogactw kraju.

Potrzebne jest jak najszybsze określenie nowej strategii energetycznej uwzględniającej nie tylko wykorzystanie zasobów naturalnych i odnawialnych źródeł energii, ale również biorący pod uwagę aspekt społeczny jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie polskiej myśli technicznej, gdy idzie o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Nie rozumiemy decyzji rządu o budowie elektrowni jądrowej, Nie są nam znane, ani przesłanki ekonomiczne, ani społeczne ,które by usprawiedliwiały tą decyzję, a podjęcie jej bez szerokich konsultacji i przekonującej argumentacji jest zwykłą arogancją i ignorancją władzy.

Konieczna jest natychmiastowa zmiana ustaw i rozporządzeń regulujących przyznawanie środków UE na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem odbiurokratyzowania i uproszczenia całego procesu aplikacyjnego, jak również zniesienie jego uznaniowości. To jedyna droga ,do pełnego wykorzystania tych środków przez polskie przedsiębiorstwa, szczególnie z sektora MSP. Oczekujemy na regulacje prawne pozwalające priorytetowo traktować i wspierać wszystkie inicjatywy zmierzające do rozwoju i finansowania instytucji naukowych, przedsiębiorstw i ludzi zajmujących się wprowadzaniem innowacyjności do polskiego życia i gospodarki.Brak przejrzystych reguł, wykorzystywanie aparatu państwa do nadmiernego kontrolowania firm, nierówność wobec prawa z uprzywilejowaną pozycją państwa, wreszcie bezkarność i uznaniowość urzędnicza na każdym szczeblu administracji, powoduje nieufność i bezradność przedsiębiorców.

Dlatego uważamy za konieczne powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców, do którego będą się mogły zgłaszać osoby i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, pokrzywdzone przez urzędy skarbowe, instytucje publiczne lub pominięte w procesach aplikacyjnych o środki unijne.

Apelujemy do Sejmu i Senatu o:

 • Przeprowadzenie publicznej debaty dotyczącej naszej integracji europejskiej, przyszłości UE i wypracowanie warunków określających nasze miejsce i rolę w Zjednoczonej Europie, mając na uwadze bezpieczeństwo i interesy narodowe.
 • Przyspieszenie prac Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki oraz utworzenie nowych agend lub resortów rządowych ds. energii, klimatu i środowiska w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. Dokonana być musi publiczna analiza opłacalności ekonomicznej i gospodarczej budowy elektrowni jądrowej w kontekście możliwości wykorzystania własnych bogactw naturalnych i odnawialnych źródeł energii. Powyższe analizy muszą uwzględnić tworzenie nowych miejsc pracy i wykorzystanie polskiej myśli naukowo-technicznej.
 • Powołanie zespołu parlamentarnego ds. opracowania i wprowadzenia zmian w ustawach i rozporządzeniach regulujących przyznawanie dotacji unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiurokratyzowania,oceny efektywności, uproszczenia procesu aplikacyjnego i rozliczeniowego,oraz zniesienia jego uznaniowości i doprowadzenie do dostępności tych środków dla MSP.
 • Powołanie Rzecznika Praw Przedsiębiorców, który będzie przedstawicielem osób i firm prowadzących działalność gospodarczą, pokrzywdzonych przez Urzędy Skarbowe, instytucje publiczne, czy administrację lokalną.
 • Powołanie zespołu parlamentarnego,który dokona analizy istniejącego prawa gospodarczo- podatkowego,u wspólni pojęcia w nim funkcjonujące oraz doprowadzi do uproszczenia procedur prawno–podatkowych.
 • Stworzenie na nowo warunków do prowadzenia dialogu społecznego,akceptowanego przez wszystkie strony ,rządową,pracodawców,związków zawodowych i przedstawicieli innych organizacji społecznych w celu poszukiwania kompromisu i najlepszych rozwiązań dla równomiernego i sprawiedliwego rozwoju kraju.

Domagamy się od Rządu RP :

 • Niezwłocznego przyjęcia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej .
 • Wstrzymania prac nad budową elektrowni jądrowej do cza
  su ogłoszenia wyników prac Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki i uzyskania akceptacji społecznej dla tej inwestycji.
 • Powszechnego wprowadzenia podpisu elektronicznego, przyśpieszenia cyfryzacji kraju i wprowadzenia e-administracji.
 • Niezwłocznego opracowania regulacji prawnych pozwalających na szerokie wsparcie instytucji naukowych, przedsiębiorstw i ludzi zajmujących się wdrażaniem innowacyjności do polskiego życia i gospodarki.

Tylko państwo z silną pozycją w Unii Europejskiej o najwyższych standardach cywilizacyjnych jest w stanie sprostać aspiracjom Polaków. Tylko gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjności i partnerstwie między państwem a przedsiębiorcami, obopólnym zaufaniu i uczciwości jest w stanie podołać wyzwaniom budowy silnego i nowoczesnego państwa.

Stowarzyszenie „Ordynacka”
Warszawa 16.11.2013 r