Stanowisko Stowarzyszenia "Ordynacka" wobec destabilizacji państwa

 W imieniu członków naszej organizacji zrzeszającej absolwentów wyższych uczelni, zwracamy się z apelem do polityków o zaprzestanie dalszego eskalowania konfliktów i dzielenia Polaków. Apel ten kierujemy szczególnie do tych, którzy powołując się na „dziedzictwo Solidarności” od lat walczą między sobą o wpływy i władzę, za nic mając oczekiwania i dążenia społeczeństwa do pojednania i wspólnego budowania przyszłości. Rosnący poziom agresji w debacie publicznej jak i metody procedowania prawa stosowane przez obecnie rządzących budzą nasz niepokój i stanowią naszym zdaniem zagrożenie dla stabilnego rozwoju Państwa.
     Próba narzucenia przez obecną większość parlamentarną działającą z mandatu niespełna dwudziestu procent wyborców, swojej wizji państwa, nieuwzględniającej przekonań i dążeń reszty społeczeństwa, prowadzi do destabilizacji państwa. Nie odmawiamy nikomu prawa do realizowania programu wyborczego, ale musi się to odbywać w zgodzie z konstytucją i poszanowaniem uniwersalnych zasad demokratycznych. Obowiązkiem, każdej władzy, jest budowanie państwa dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla wybranych grup i środowisk.
Apelujemy o zgodę narodową i nie wykorzystywanie współczesnej historii do walki politycznej. Dzielenie Polaków poprzez wywoływanie konfliktów i zastraszanie różnych grup obywateli, nie ma nic wspólnego z demokratycznymi rządami, równością i tolerancją, ani wartościami chrześcijańskimi, na które tak często powołują się obecnie rządzący. Ten sposób sprawowania władzy służący historycznym i pokoleniowym rozliczeniom oraz bezwzględnemu zwalczaniu opozycji, nieuchronnie prowadzi do głębokich wewnętrznych podziałów i eskalacji napięć społecznych oraz wyeliminowania z życia społeczno-politycznego wartości i ludzi myślących inaczej. Działanie takie nie służy Naszemu Państwu i jest przeszkodą w budowaniu otwartego i przyjaznego społeczeństwa obywatelskiego. Przestrzeganie konstytucyjnych zasad trójpodziału władzy, zagwarantowanie równości wszystkich obywateli wobec prawa, szanowanie przekonań i poglądów mniejszości, prawo do wolności słowa i wypowiedzi artystycznej wraz z prawem do zachowania prywatności obywateli oraz niezależność mediów publicznych – to filary demokratycznego Państwa których nie mogą naruszać „wybrańcy narodu” tworzący nowe regulacje prawne. Odejście od tych zasad jest poważnym zagrożeniem dla młodej polskiej demokracji.  
Oczekujemy od Prezydenta RP, Rządu i partii reprezentowanych w Sejmie jak najszybszego wypracowania ponad podziałami politycznymi „Polskiej racji stanu” w polityce zagranicznej i wzajemnego zobowiązania się do jej respektowania. Wizerunek Polski, jako kraju skłóconego i podzielonego, osłabia naszą pozycję na arenie międzynarodowej i pozwala na wykorzystywanie konfliktów wewnętrznych do deprecjacji dążeń i ambicji całego narodu.
Jesteśmy środowiskiem skupiającym ludzi wykształconych, budujących od wielu lat Polskę nowoczesną i przyjazną dla obywateli, kierując się zdroworozsądkowym pragmatyzmem i zgodą na różny ogląd spraw przez różne środowiska. Jednak kreowane przez obecnie rządzących fakty polityczne zmuszają nas do działania w obronie dorobku polskiej demokracji. Dlatego wyrażamy poparcie dla wszelkich prawnych form samoorganizacji obywateli przeciwstawiających się demontażowi instytucji demokratycznego Państwa Polskiego. Z dużym uznaniem przyjmujemy postawę przedstawicieli nauki, instytucji i środowisk prawniczych, ludzi kultury i dziennikarzy, a także wszystkich obywateli, którzy w imię obrony podstawowych wartości, etyki oraz praw obywatelskich narażają się na odwet rządzących.
Wobec zaostrzającej się sytuacji, będziemy uczestniczyć w obywatelskim oporze przeciwko niszczeniu przez rządzących swobód obywatelskich, konstytucyjnych podstaw wolności i demo-kracji. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, odwołamy się do narodu, który jest najwyższym suwerenem, by w referendum dokonał weryfikacji dokonań obecnej większości parlamentarnej i by tą drogą doprowadzić do rozpisania przedterminowych wyborów.

Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia „Ordynacka”