Uchwała KW RN w sprawie zwołania VI Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

Uchwała
Komitetu Wykonawczego Rady  Naczelnej  Stowarzyszenia  ORDYNACKA
z dnia 18 marca 2013 roku
w sprawie zwołania VI Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

 

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zwołuje się VI Zwyczajny Kongres Krajowy Stowarzyszenia, zwany dalej „Kongresem”, na dzień 16 listopada 2013 r.
 2. O dokładnym terminie i miejscu obrad Kongresu Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej zawiadomi jego uczestników, co najmniej, na 30 dni przed tym terminem, a materiały i sprawozdania prześle im, co najmniej, na 14 dni przed tym terminem.

 

§ 2

 

Ustala się następujący porządek obrad Kongresu Stowarzyszenia:

 

 1. Otwarcie obrad Kongresu przez przedstawiciela Zarządu Głównego.
 2. Uchwalenie Regulaminu Obrad Kongresu
 3. Wybór organów Kongresu ustalonych w przyjętym Regulaminie Obrad Kongresu.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad Kongresu.
 5. Przedstawienie przez przedstawiciela Zarządu Głównego sprawozdania z działalności Zarządu Głównego.
 6. Przedstawienie przez przedstawiciela Naczelnego Sądu Koleżeńskiego sprawozdania z działalności Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
 7. Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej ws udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu oraz głosowanie nad tymi wnioskami.
 9. Dyskusja programowa.
 10. Przyjęcie uchwał programowych Kongresu.
 11. Wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego i pozostałych członków Zarządu Głównego.
 12. Wybór Rady Naczelnej.
 13. Wybór Głównej Komisji Rewizyjnej.
 14. Wybór Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
 15. Zakończenie obrad Kongresu

 

§ 3

 

 1. W Kongresie biorą udział z głosem stanowiącym:
  a)delegaci wybrani w Okręgach na Walnych Zebraniach Członków,
  b)członkowie honorowi Stowarzyszenia
  c)członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia – Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.
 2. Delegaci, o których mowa w ust. 1 pkt a), wybierani są w okręgach wyborczych, którymi są Okręgi Stowarzyszenia powołane zgodnie z uchwałą Rady Naczelnej z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Okręgów Stowarzyszenia i określenia ich zasięgu terytorialnego, zwane dalej „Okręgami”
 3. Zgodnie z przepisem § 23 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Stowarzyszenia, w Okręgu wybierana jest następująca liczba delegatów – jeden delegat przypada na każdych 40 (czterdziestu) członków stowarzyszenia w Okręgu.
 4. Przyjmuje się stan zorganizowania bazy członkowskiej w poszczególnych Okręgach według poniższych danych Ten stan zorganizowania, ujęty w poniższej tabeli, jest podstawą do określenia ilości delegatów na Kongres:

  Siedziba Okręgu

  Liczba członków

  BIAŁYSTOK

  106

  BYDGOSZCZ

  160

  CZĘSTOCHOWA

  77

  GDAŃSK

  167

  KATOWICE

  378

  KIELCE

  106

  KRAKÓW

  362

  LUBLIN

  257

  ŁÓDŹ

  349

  OLSZTYN

  181

  OPOLE

  77

  POZNAŃ

  254

  RADOM

  61

  RZESZÓW

  136

  SZCZECIN

  106

  TORUŃ

  136

  WARSZAWA

  1201

  WROCŁAW

  436

  ZIELONA GÓRA

  64

   

 5. Po przeliczeniu ilości członków Stowarzyszenia w poszczególnych Okręgach określonych w tabeli zawartej w ust. 4, wg zasad określonych w ust. 3, szczegółowy przydział ilości mandatów delegatów na poszczególne Okręgi ustala się następująco :

          1)  Okręg z siedzibą w Białymstoku – 2 mandaty delegatów
          2)  Okręg z siedzibą w Bydgoszczy – 4 mandaty delegatów
          3)  Okręg z siedzibą w Częstochowie – 1 mandat delegata
          4)  Okręg z siedzibą w Gdańsku – 4 mandaty delegatów
          5)  Okręg z siedzibą w Katowicach – 9 mandatów delegatów
          6)  Okręg z siedzibą w Kielcach – 2 mandaty delegatów
          7)  Okręg z siedzibą w Krakowie – 9 mandatów delegatów
          8)  Okręg z siedzibą w Lublinie – 6 mandatów delegatów
          9)  Okręg z siedzibą w Łodzi – 8 mandatów delegatów
          10) Okręg z siedzibą w Olsztynie – 4 mandaty delegatów
          11) Okręg z siedzibą w Opolu – 1 mandat delegata
          12) Okręg z siedzibą w Poznaniu – 6 mandatów delegatów
          13) Okręg z siedzibą w Radomiu – 1 mandat delegata
          14) Okręg z siedzibą w Rzeszowie – 3 mandaty delegatów
          15) Okręg z siedzibą w Szczecinie – 2 mandaty delegatów
          16) Okręg z siedzibą w Toruniu – 3 mandaty delegatów
          17) Okrę
  g z siedzibą w Warszawie – 30 mandatów delegatów
          18) Okręg z siedzibą we Wrocławiu – 10 mandatów delegatów
          19) Okręg z siedzibą w Zielonej Górze – 1 mandat delegata

Okręgowe Walne Zebrania Członków, a w przypadku Okręgów, w których liczba członków przekracza 300 – ewentualne Okręgowe Zebrania Delegatów, w trakcie których będą wybierani delegaci na Kongres Krajowy odbędą się w dniach od 15 kwietnia 2013 r. do 15 października 2013 roku.

 

§ 4

 1. Zobowiązuje się Zarząd Główny do powołania, w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r., kongresowych komisji programowych.
 2. Zadaniem kongresowych komisji programowych będzie przygotowanie tez do dyskusji kongresowej oraz projektów uchwał kongresowych.
 3. Wyniki prac komisji kongresowych zostaną skonsultowane w Okręgach Stowarzyszenia i będą podstawą do dyskusji programowej na Kongresie.
 4. Harmonogram prac kongresowych komisji programowych oraz zasady prowadzenia konsultacji, o których mowa w ust. 3, ustali Zarząd Główny.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia