UCHWAŁA ORGANIZACYJNA VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka

UCHWAŁA ORGANIZACYJNA
VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka

Delegaci reprezentujący wspólnotę jaką jest Ordynacka, przyjmują Uchwałę Organizacyjną jako impuls do zmian i wzmożenia aktywności Stowarzyszenia.

Nasza różnorodność była i jest naszą siłą!

Potwierdzamy, że dla każdego jest miejsce przy wspólnym stole, niezależnie od jego politycznych poglądów. Łączy nas przede wszystkim wspólnota życiorysów, a nie wspólnota poglądów politycznych. Pozostawanie w szeregach tak kształtowanego Stowarzyszenia nie ogranicza nikomu uprawiania polityki w innych formalnych strukturach (partiach, komitetach wyborczych, itp). Uważamy, że tylko w dyskusjach, w wymianie poglądów i argumentów mogą krystalizować się pomysły przedsięwzięć na miarę możliwości naszego środowiska. Nasza wspólnota losów, a także potencjał wykorzystany przez większość z nas w codziennym życiu i działalności zawodowej, dają nam ciągle szansę intensyfikacji działań Stowarzyszenia.

Powróćmy do idei koleżeńskiej samopomocy!

Powinniśmy możliwie szybko zainicjować konkretne programy koleżeńskiej samopomocy wewnątrz stowarzyszenia. Pilnie należy przeanalizować i rozwiązać problem nie funkcjonującej od wielu lat Fundacji Bratniej Pomocy, której Stowarzyszenie Ordynacka jest fundatorem.

Struktury regionalne są podstaw funkcjonowania naszego stowarzyszenia! Zachęcamy do aktywności w kreowaniu działań i inicjatywy członków w ich środowiskach!

Delegaci VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka uznają, że podstawą aktywności stowarzyszenia w 15 latach jego działania są oddolne inicjatywy członków lub grup członkowskich, społecznikowskie i bezinteresowne. Dlatego za podstawę struktury Stowarzyszenia uznaje się regionalne Rady Okręgowe, gdzie skupieni są członkowie. Władze naczelne winny koordynować tylko te projekty ogólnokrajowe, które zostaną zaakceptowane przez większość Rad Okręgowych.

Przygotujmy zmiany w statucie stowarzyszenia!

Uznając potrzebę dostosowania Stowarzyszenia do zmieniających się okoliczności jego działania Delegaci rekomenduą pilną potrzebę przygotowania projektu zmian w statucie Stowarzyszenia. Zmiany te winny dotyczyć zakresu działania, uproszczenia struktur i zasad członkostwa, oddania większość kompetencji oddziałom regionalnym, usprawniając zarządzanie. Stowarzyszenie winno także podjąć starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Wykorzystujmy potencjał fachowości i zawodowego doświadczenia tkwiący w szeregach Stowarzyszenia!

Naszymi członkami są osoby z bogatym zawodowym doświadczeniem. Stowarzyszenie powinno tworzyć platformy dzieleniasię tymi doświadczeniami, zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz. Służyć temu mogą panele dyskusyjne, sympozja i konferencje organizowane siłami Stowarzyszenia, także w kooperacji z innymi organizacjami, także w salach wykładowych szkół wyższych. Uważamy, że wielu członków Stowarzyszenia może w tych inicjatywach występować jako eksperci i moderatorzy. Delegaci Kongresu uważają, że taka aktywność Stowarzyszenia może umożliwić działanie think-tanku Ordynackiej, wykorzystującego potencjał naszych członków, którzy mogą pełnić rolę społecznych ekspertów w różnych dziedzinach.

Bądźmy aktywni w mediach społecznościowych, publikujmy tam nasze przemyślenia!

Media społecznościowe to dzisiaj podstawa wymiany informacji, wielu cennych dyskusji i miejsce nustannego kreowania wizerunku. Członkowie Stowarzyszenia Ordynacka powinni być w tych mediach jeszcze aktywniejsi niż jest to aktualnie. Należy powiązać nasze indywidualne profile, profile naszych grup ze stroną internetową Ordynackiej. Wszystko po to aby jeszcze lepiej komunikować się między sobą oraz z naszym otoczeniem i budować zbiorowy, pozytywny wizerunek naszego środowiska.

Zaprośmy i przyciągajmy tych, którzy nas kiedyś opuścili i współpracujmy z innymi organizacjami skupiającymi byłych i obecnych działaczy ruchu studenckiego!

Powinniśmy dążyć do ponownego przyciągnięcia do Stowarzyszenia Ordynacka tych z nas, którzy w ostatnich latach porzucili aktywność w Stowarzyszeniu. Powinniśmy konsekwentnie działać na rzecz integracji środowiska byłych działaczy ruchu studenckiego. Powinniśmy kontynuować ścisłą i partnerską współpracę z Ogólnopolską Komisją Historyczną Ruchu Studenckiego oraz spróbować wesprzeć inicjatywy, imprezy i przedsięwzięcia dziś kultywujące bogate tradycje ruchu studenckiego.