Statut i deklaracja członkowska

Statut:
Wersja do wydruku w formacie pdf

Deklaracja członkowska
Deklaracja członkowska w formacie pdf


Warszawa dnia 10 sierpnia 2005 r.
STATUT STOWARZYSZENIA
ORDYNACKA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Stowarzyszenie „Ordynacka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§2

  1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również zagranicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych.
  2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania.
  3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
  4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§4

1. Stowarzyszenie może tworzyć, w oparciu o podział terytorialny kraju, terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia:
a) Okręgi,
b) Oddziały;
2. Okręgi, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać osobowość prawną
§5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może prowadzić następujące rodzaje działalności
22.11.Z – wydawanie książek
22.12.Z – wydawanie gazet
22.13.Z – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
22.14.Z – wydawanie nagrań dźwiękowych
22.15.Z – pozostała działalność wydawnicza
22.21.Z – drukowanie gazet
22.22.Z – działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22.23.Z – introligatorstwo
22.24.Z – działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
22.25.Z – działalność graficzna pomocnicza
22.31.Z – reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32.Z – reprodukcja nagrań wideo
22.33.Z – reprodukcja komputerowych nośników informacji
74.13.Z – badania rynku i opinii publicznej
74.14.A – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.40.Z – reklama
74.50.A – działalność związana z rekrutacją i udostępnieniem pracowników
74.81.Z – działalność fotograficzna
74.85.Z – działalność związana z tłumaczeniami usługami sekretarskimi
74.87.A – działalność związana z organizacją targów i wystaw
74.87.B – działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.02.Z – gospodarowanie odpadami
92.40.Z – działalność agencji informacyjnych
§6
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem Stowarzyszenie „Ordynacka”, a pośrodku nazwą władz Stowarzyszenia oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem władz Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości.
2. Stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej.
3. Stworzenie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania wiedzy i nabywania doświadczenia w sprawach zawodowych i społecznych.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych i socjalnych członkom Stowarzyszenia będącym w potrzebie.
5. Kultywowanie tradycji ruchu studenckiego, promowanie prac badawczych nad historią polskich organizacji.
6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, kultury, sportu i turystyki.
7. Wspieranie Zrzeszenia Studentów Polskich.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z organizacjami społecznymi, partiami, związkami zawodowymi i zrzeszeniami pracodawców, zakładami pracy, środowiskami naukowymi, samorządami terytorialnymi, administracją terenową na rzecz realizacji zamierzeń Stowarzyszenia.
2. Promowanie członków Stowarzyszenia i wspieranie ich w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej.
3. Inspirowanie i koordynacje inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.
4. Aktywny udział w działalności polskich i zagranicznych instytucji życia publicznego.
5. Organizowanie konferencji i sympozjów.
6. Organizowanie spotkań ludzi ruchu studenckiego.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej i innej służącej celom Stowarzyszenia.
8. Inspirowanie i prowadzenie działalności wydawniczo – badawczej.
9. Współdziałanie z organizacjami studenckimi, stowarzyszeniami absolwentów, ruchami społecznymi i instytucjami stawiającymi sobie podobne cele.
10. Tworzenie form wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na sprawy gospodarcze, społeczne i polityczne.
§9
Udział we władzy publicznej:
1. Stowarzyszenie jako obywatelski ruch społeczny może brać udział poprzez swoich przedstawicieli w sprawowaniu władzy publicznej
2. Przedstawicieli Stowarzyszenia do władz publicznych rekomenduje odpowiednio Rada Naczelna i Rady Okręgowe.
3. Decyzje o udziale Stowarzyszenia w kampanii wyborczej Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP oraz parlamentu europejskiego podejmuje Rada Naczelna.
4. Rada Naczelna i Rady Okręgowe podejmują decyzję o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie przez kandydatów w wyborach nazwy, loga i innych elementów identyfikujących Stowarzyszenie w przypadku, kiedy Stowarzyszenie nie wystawia własnej listy wyborczej i nie uczestniczy w komitetach wyborczych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych,
2. Członków Wspierających,
3. Członków Honorowych,
4. Członków Korespondentów,
§11
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być, każdy pełnoletni obywatel RP, który należał, należy do ZSP/SZSP, ruchu studenckiego lub jest absolwentem wyższej uczelni.
2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:
2.l. złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata z rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia, posiadających co najmniej 3 letni staż członkowski. Wzór deklaracji ustanawia Zarząd Główny.
2.2. dokonaniu wpłaty składki członkowskiej;
2.3. podjęciu uchwały przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej o przyjęciu wstępującego w poczet Członków Zwyczajnych. Przyjęcie członków przypisanych do Oddziałów odbywa się po zasięgnięciu opinii Oddziałów.
3. Od negatywnej uchwały w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Komitety Wykonawczego Rady Naczelnej.
4. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez zainteresowanego uchwały wymienionej w ustępie poprzedzającym i winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej.
5. Zasady tworzenia, wykorzystywania i dostępu do informacji dotyczących list członków, ich danych osobowych, finansów określa Zarząd Główny
§12
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie. Osoba fizyczna oraz członkowie władz osoby prawnej muszą spełniać kryteria zawarte w §11 ust.1 oraz w §17 ust.4.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, który spełnia kryteria zawarte w §11 ust.1 oraz w §17 ust.4.
3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd Główny lub Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. l.
§13
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Rady Naczelnej, na wniosek Zarządu Głównego lub Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do uzyskiwania odznaczeń i innych wyróżnień Stowarzyszenia.
4. Odznaczeniami Stowarzyszenia są Brązowa, Srebrna i Złota Odznaka Stowarzyszenia.
5. Zasady, tryb nadawania i wzór odznaczeń, o których mowa w ust. 4, ustala Rada Naczelna.
6. Wyróżnieniami Stowarzyszenia są: dyplom honorowy oraz wpis do Złotej Księgi Stowarzyszenia.
7. Zasady, tryb nadawania oraz wzór dyplomów honorowych i Złotej Księgi. O których mowa w ust.6, ustala Zarząd Główny.
§14
1. Członkiem Korespondentem może zostać osoba nie mająca obywatelstwa polskiego, wykazująca osiągnięcia w zakresie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań, z którą jest pożądany kontakt dla realizacji przyjętych celów. Członkiem korespondentem może zostać osoba, który spełnia kryteria zawarte w §11 ust.1 oraz w §17 ust.4.
2. Członków Korespondentów rejestruje Zarząd Główny po rozpatrzeniu rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie Korespondenci zwolnieni są od płacenia składek członkowskich.
§15
Członkowie Zwyczajni i Wspierający należą organizacyjnie wyłącznie do jednego Okręgu Stowarzyszenia obejmującego teren, na którym zamieszkują lub prowadzą działalność zawodową.
§16
Członek Zwyczajny i Honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:
1. uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zgodnych z jej działalnością statutową,
3. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia,
4. współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
5. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia. Członków obowiązuje zakaz łączenia funkcji pełnionych w organach Stowarzyszenia z funkcjami wykonawczymi pełnionymi w partiach politycznych.
§17
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jej celów i programu,
2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności. W przypadku przedstawienia członkowi przez prokuratora zarzutu umyślnego popełnienia przestępstwa jest on zobowiązany powiadomić o tym fakcie w terminie 7 dni Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej
5. powiadamiania Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej o fakcie pełnienia funkcji we władzach partii politycznych
§18
1. Członek Wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 16, może z głosem doradczym uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz zobowiązań zapisanych w §17 ust. 2,4,5.
§19
l. Członkostwo w Stowarzyszeniu
a/ ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie właściwemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Okręgowej
2. utraty zdolności do czynności prawnych.
3. skreślenia z listy członków przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
4. wykluczenia z Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia lub jego członków,
5. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6. Pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władz, która tę godność nadała
b) może ustać, gdy Naczelny Sąd Koleżeński tak postanowi w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa umyślne,
c) może zostać zawieszone w przypadku przedstawienia członkowi Stowarzyszenia przez prokuratora zarzutu umyślnego popełnienia przestępstwa, Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej może zawiesić członkostwo do czasu umorzenia postępowania lub zapadnięcia prawomocnego wyroku uniewinniającego.
2. W przypadku określonym w ust. l pkt a/.3 i c/ Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej, a w przypadkach określonych w ust. l pkt a/4 i b/ Naczelny Sąd Koleżeński zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczynę oraz wskazując władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania. Uchwały i orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. l pkt. a/ i b/, następuje na podstawie uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej po zaopiniowaniu wniosku przez Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej.
Rozdział IV
Władze Naczelne Stowarzyszenia
§ 20
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.1. Kongres Krajowy spełniający rolę Walnego Zebrania Członków;
1.2. Rada Naczelna,
1.3. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej,
1.4. Zarząd Główny,
1.5. Główna Komisja Rewizyjna,
1.6. Naczelny Sąd Koleżeński.
2. W Kongresie Krajowym uczestniczą delegaci – członkowie Stowarzyszenia.
3. Organami Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją programu i celów statutowych w określonych sferach aktywności Stowarzyszenia są Komisje Problemowe powoływane i rozwiązywane na szczeblu krajowym przez Radę Naczelną, a na szczeblu okręgowym przez Radę Okręgową. Maksymalna liczba Komisji Problemowych powoływanych na szczeblu krajowym wynosi 10 (dziesięć), z zastrzeżeniem przepisów § 26 ust. 3 punkt 3, a w ich skład wchodzą: członkowie założyciele Komisji oraz osoby dokooptowane przez Komisję. W skład Komisji mogą także wchodzić osoby zgłoszone przez władze Okręgów w liczbie po jednej osobie na każdy Okręg.
4. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.
5. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym
6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Rad Okręgowych, Komisji Rewizyjnych, Naczelnego Sadu Koleżeńskiego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/4 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji organu, do którego został wybrany.
Kongres Krajowy
§ 21
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Kongres Krajowy zwoływany, z zastrzeżeniem przepisów § 25, przez Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej.
2. Kongres Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Kongres Krajowy jest zwoływany raz na trzy lata.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu Krajowego, Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej zawiadamia uczestników, co najmniej, na 30 dni przed Kongresem, a materiały i sprawozdania przesyła na 14 dni przed Kongresem.
§22
Uchwały Kongresu Krajowego są prawomocne przy obecności:
1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków – delegatów,
2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
§23
1. W Kongresie Krajowym biorą udział z głosem stanowiącym:
1.1. Delegaci wybrani w Okręgach na Walnych Zebraniach Członków według następujących zasad – jeden delegat przypada na każdych czterdziestu członków Stowarzyszenia. Kadencja delegatów na Kongres Krajowy trwa trzy lata. Delegatami zostają ci kandydaci którzy uzyskali w wyborach kolejno największą ilość głosów.
1.2. Członkowie Honorowi,
1.3. Członkowie Władz Naczelnych,
2. W Kongresie Krajowym biorą udział z głosem doradczym:
2.1. Członkowie Rady Senatorów
2.2. Przedstawiciele Członków Wspierających
2.3. Zaproszeni goście.
§24
Do kompetencji Kongresu Krajowego należy:
1.Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz naczelnych Stowarzyszenia,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór i odwoływanie:
– Zarządu Głównego, zgodnie z zasadami określonymi w §32 z zastrzeżeniem § 27 pkt.9
– Głównej Komisji Rewizyjnej,
– Naczelnego Sądu Koleżeńskiego,
– Rady Naczelnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 26 z zastrzeżeniem §27 pkt. 12.
5. Nadawanie godności Honorowego Przewodniczącego Stowarzyszenia na wniosek Rady Naczelnej,
6. Dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Kongresu.
§25
1. Nadzwyczajny Kongres Krajowy może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby Komitetów Wykonawczych Rad Okręgowych lub 1/4 liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajny Kongres Krajowy jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie pięciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
3. Do delegatów Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego § 23 stosuje się odpowiednio.
Rada Naczelna
§26
1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Kongresami.
2. Rada Naczelna jest organem reprezentującym wszystkie Okręgi Stowarzyszenia.
3. W skład Rady Naczelnej wchodzą wybierani przez Kongres, a w okresach między Kongresami przez Radę Naczelną:
3.1. Członkowie Zarządu Głównego,
3.2. Przewodniczący Rad Okręgowych Stowarzyszenia
3.3. Przewodniczący Komisji Problemowych:
– Komisji Kultury
– Komisji Zdrowia
– Komisji Turystyki
– Komisji Bratniej Pomocy
– Komisji Nauki
– Komisji Zagranicznej
– Komisji Gospodarczej
oraz innych powołanych przez Radę Naczelną na zasadach określonych w § 20 ust. 3,
3.4 Trzech członków Stowarzyszenia reprezentujących każdy Okręg, rekomendowanych przez Rady Okręgowe
4. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Głównego lub w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu Głównego wyznaczony przez Zarząd Główny.
§27
Do kompetencji Rady Naczelnej należy:
1. Uchwalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia
2. Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych, o których mowa w § 20 ust. 3 oraz w § 26 ust. 3 punkt 3, określenie ich nazw, kompetencji i zatwierdzanie ich regulaminów wewnętrznych.
3. Coroczne przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i powołanych komisji problemowych, 4. Nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Komitetu Wykonawczego,
5. Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Okręgów Stowarzyszenia,
6. Rozpatrywanie wniosków Rad Okręgowych w zakresie ubiegania się przez te Okręgi o uzyskanie osobowości prawnej,
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawie wykreślenia z ewidencji członków,
8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania,
9. W okresie pomiędzy Kongresami wybór i dokonanie zmian w składzie Zarządu Głównego, w tym Przewodniczącego Zarządu Głównego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej, z zastrzeżeniem, iż liczba Członków Zarządu Głównego wybranych przez Radę Naczelną Stowarzyszenia nie może przekraczać 1 składu wybranego przez Kongres
10.Powoływanie z osób wybitnie zasłużonych dla Stowarzyszenia, Rady Senatorów. Rada Senatorów jest ciałem opiniodawczo- doradczym.
11.Zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
12. Odwoływanie członków Rady Naczelnej oraz dokonywanie wyborów uzupełniających do swojego składu, w przypadku zmian na stanowiskach reprezentujących Okręgi i Komisje Problemowe w następujących sytuacjach:
– cofnięcia rekomendacji przez Radę Okręgową lub Komisję Problemową,
– rezygnacji członka Rady Naczelnej,
– w przypadkach określonych w par. 19
Rada Naczelna jest w takich przypadkach uprawniona do uzupełniania swojego składu w zakresie nie przekraczającym 1/2 składu wybranego na Kongresie.
§28
1. Posiedzenia Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Główny i odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Rady Naczelnej są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jej członków.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.
§29
1. Organem współzarządzającym Stowarzyszenia jest Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej.
2. Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej składa się z:
2.1. Członków Zarządu Głównego
2.2. Przewodniczących Rad Okręgowych.
§ 30
Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej należy:
1. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Zarządu Głównego
2. Bieżąca analiza pracy Okręgów,
3. Wnioskowanie do Rady Naczelnej o dokonanie zmian w składzie Zarządu Głównego,
4.Opiniowanie wniosków Komitetów Wykonawczych Rad Okręgowych o nadanie osobowości prawnej,
5. Zatwierdzanie wniosków o przedmiocie działalności gospodarczej,
6. Zatwierdzanie regulaminu wewnętrznego Zarządu Głównego,
7. Akceptowanie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.
8.Rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
9. Wybór Sekretarza Wykonawczego i Skarbnika
10. Uchwalanie, na wniosek Zarządu Głównego, okresowych planów działalności merytorycznej i budżetu Stowarzyszenia.
§31
1. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej zwołuje Zarząd Główny w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.
3. Posiedzeniami Komitetu Wykonawczego kieruje Przewodniczący Zarządu Głównego lub osoba wyznaczona przez Zarząd
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.
Zarząd Główny
§32
1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia .
2. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego wybieranego imiennie przez Kongres Krajowy oraz sześciu do ośmiu członków wybieranych w skład zarządu przez Kongres Krajowy spośród członków Stowarzyszenia. W okresie pomiędzy Kongresami przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Rada Naczelna.
3. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
3.1. Przewodniczący
3.2. Wiceprzewodniczący,
3.3. Członkowie zarządu.
4. Po ukonstytuowaniu się na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona od dwóch do siedmiu wiceprzewodniczących
4. Kompetencje członków Zarządu określa regulamin wewnętrzny
§33
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Kongresu Krajowego, Rady Naczelnej i Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej..
3 Prowadzenie działalności gospodarczej.
4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
§34
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu wskazany w regulaminie, o którym mowa w § 30 ust. 6.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są prawomocne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub innej osoby wyznaczonej do prowadzenia posiedzenia.
Główna Komisja Rewizyjna
§35
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z od 11 do 21 osób wybieranych przez Kongres Krajowy spośród członków Stowarzyszenia.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia.
5. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
6 Członkowie GKR mają prawo uczestniczyć głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich władz Stowarzyszenia.
§36
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Nadzór nad działalnością Okręgowych Komisji Rewizyjnych
3. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu Głównego,
4. Składanie na Kongresie sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
5. Opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
Naczelny Sąd Koleżeński
§37
1. Naczelny Sąd Koleżeński składa się z od 11 do 21 osób wybieranych przez Kongres Krajowy spośród wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Naczelny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza
3. Członkowie Naczelnego Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w innych władz Stowarzyszenia.
§38
1. Naczelny Sąd Koleżeński dokonuje wykładni Statutu.
2. Naczelny Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłymi w obrębie Stowarzyszenia oraz do rozpatrywania spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz.
3. Naczelny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
3.1. Upomnienie
3.2. Naganę
3.3. Zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku
3.4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.
4 Od prawomocnych orzeczeń Naczelnego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Kongresu Krajowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
5. Zasady i tryb postępowania Naczelnego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Naczelny Sąd Koleżeński.
Rozdział V
Okręgi Stowarzyszenia – i ich władze
§39
1.Okręgi powołuje Rada Naczelna, określając ich zasięg terytorialny i siedzibę.
2. Za zgodą Rady Naczelnej, wyrażoną w formie uchwały, Okręg Stowarzyszenia może:
a) korzystać z osobowości prawnej Stowarzyszenia, lub
b) ubiegać się o uzyskanie osobowości prawnej
§40
1. Władzami Okręgu są:
1.1. Okręgowe Walne Zebranie Członków,
1.2. Rada Okręgowa,
1.3. Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej,
l.4. Okręgowa Komisja Rewizyjna
2. Postanowienia § 20 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.
41
1. Najwyższą władzą Okręgu jest Okręgowe Walne Zebranie Członków, które zwołuje Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej. W Okręgu, do którego należy więcej niż 300 członków rolę Okręgowego Walnego Zebrania Członków może spełniać Okręgowe Zebranie Delegatów, których wybiera się, według następujących zasad – jeden delegat przypada na każdych dziesięciu członków w danym Okręgu Stowarzyszenia. Kadencja zwyczajnego Okręgowego Zebrania Delegatów trwa trzy lata. Delegatami zostają ci kandydaci którzy uzyskali w wyborach kolejno największą ilość głosów.
2. Okręgowe Walne Zebranie Członków, o którym mowa w ust. 1, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§42
Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 40 i 41, należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Okręgu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Kongresu Krajowego,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komitet Wykonawczego Rady Okręgowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Okręgowej na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Rady Okręgowej będącego jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, członków Rady Okręgowej, Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
5. Wybór delegatów na Kongres Krajowy,
6. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Okręgowego Walnego Zebrania Członków.
§43
Do Okręgowego Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w § 40, 41 i 42, przepisy § 22 i 23 stosuje się odpowiednio..
§44
1. Nadzwyczajne Okręgowe Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków w Okręgu.
2. Nadzwyczajne Zebranie Okręgowe Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§45
1. Rada Okręgowa reprezentuje wszystkie struktury działające w Okręgu. W skład Rady Okręgowej wchodzą:
1. Członkowie Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej
2 Przewodniczący Oddziałów
3. Przewodniczący Komisji, Klubów i Forum problemowych, o ile Okręgowe walne zebranie członków podejmie taką uchwałę.
4. inne osoby wybrane przez Okręgowe Walne Zebranie Członków
2. Pracami Rady Okręgowej kieruje Przewodniczący, który jest jednocześnie Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego
3. Posiedzenia Rady Okręgowej zwołuje Komitet Wykonawczy nie rzadziej niż raz na pół roku. Do posiedzeń Rady stosuje się odpowiednio §28 ust. 2 i 3.
4. Do kompetencji Rady Okręgowej należy:
a. Uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia w Okręgu
b. b. Koordynowanie planów pracy poszczególnych struktur Stowarzyszenia i nadzorowanie ich działalności,
c. c. Podejmowanie uchwał w sprawie rekomendowania członków Stowarzyszenia do wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz publicznych,
d. d. Wyrażanie zgody na wykorzystanie przez kandydatów w wyborach publicznych nazwy, loga i innych elementów identyfikujących Stowarzyszenie
e. e. Podejmowanie uchwał o udziale w kampanii wyborczej samorządowej w województwie, powiatach i gminach
f. Podejmowanie uchwał , apeli i stanowisk w istotnych sprawach regionu ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i stopnia wykorzystania potencjału ośrodków akademickich.
g. W okresie między Okręgowymi Walnymi Zebraniami Członków dokonywanie zmian w składzie
Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, w tym Przewodniczącego Rady Okręgowej, w
następujących przypadkach:
– rezygnacji członka Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej;
– określonych w §19.
Rada Okręgowa jest w takich przypadkach uprawniona do uzupełnienia składu Komitetu
Wykonawczego Rady Okręgowej w zakresie nie przekraczającym 1 składu wybranego przez
Okręgowe Walne Zebranie Członków.
h. udzielanie rekomendacji na członków Rady Naczelnej
5. Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej jest wybierany przez Okręgowe Walne Zebranie Członków Okręgu i liczy od 5 do 11 członków. Komitet Wykonawczy wybiera ze swojego grona co najmniej Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
§46
Do kompetencji Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej należy:
1. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Kierowanie działalnością Okręgu zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,
3. Przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających
4. Rekomendowanie członków Stowarzyszenia do Komisji Problemowych Rady Naczelnej
5. Uchwalanie budżetu Okręgu,
6. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej,
7. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w zakresie działania innych władz.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzanie majątkiem Okręgu Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie decyzji o powołaniu i rozwiązaniu struktur – Oddziałów, Komisji, Klubów i Forum Problemowych. Podjęte decyzje są ostateczne.
11. Ustalanie regulaminów działania struktur -Oddziałów, Komisji , Klubów i Forum Problemowych
12. Podejmowanie decyzji o współpracy i jej zakresie z innymi organizacjami społeczno-politycznymi oraz instytucjami i organami władz przez struktury Stowarzyszenia i osoby pełniące funkcje z rekomendacji Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie decyzji o przynależności do innego klubu lub koła radnych rekomendowanych przez Stowarzyszenie i o zasadach współpracy z innymi klubami lub kołami
§47
1. Uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu Wykonawczego.
2. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz.
§48
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna złożona jest z trzech do pięciu członków wybranych na Okręgowym Walnym Zebraniu Członków.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając ze swojego grona co najmniej Przewodniczącego i Sekretarza.
§49
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym całokształtu działalności Okręgu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna przedstawia Komitetowi Wykonawczemu wnioski wynikające z ustaleń kontroli.
3. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Wykonawczego i Rady Okręgowej z głosem doradczym.
Rozdział VI
Oddziały Stowarzyszenia i ich władze
§50
Odziały powołuje Komitet Wykonawczy Rady Okręgowej, określając ich zasięg terytorialny, siedzibę i regulamin na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. Na określonym obszarze może działać wyłącznie jeden Oddział.
§51
1. Władzami Oddziału są:
1.1.Walne Zebranie Członków Oddziału,
1.2.Rada Oddziału,
2. Postanowienia § 20 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
§52
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Kongresu Krajowego,
2. Podejmowanie decyzji o strukturze wewnętrznej Oddziału, w oparciu o regulamin działania Oddziału, o którym mowa w 46punkt 11,
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału
4. Udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału
5. Wybór od 3 do 7 członków Rady Oddziału, w tym przewodniczącego Oddziału, Sekretarza i Skarbnika
6.Opiniowanie członków Stowarzyszenia kandydujących do wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz publicznych
7. Wybór delegatów na Okręgowe Zebranie Delegatów,
8.Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§53
Do Walnego Zebrania Członków Oddziału § 22 i § 23 stosuje się odpowiednio.
§54
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej, Rady Oddziału, Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków oddziału.
2. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Rada Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§55
1. Posiedzenia Rady Oddziału zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Do posiedzeń Rady stosuje się odpowiednio §28 ust. 2 i 3.
2. Do kompetencji Rady Oddziału należy:
a. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenie
b. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu
c. Organizowanie prac gwarantujących sprawne funkcjonowanie Oddziału
d. Podejmowanie uchwał w sprawie rekomendowania członków Stowarzyszenia do struktur Okręgowych oraz opiniowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia
e. Podejmowanie wniosków o udziale w kampanii wyborczej samorządowej na terenie działania Oddziału
Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia
§ 56
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.
§ 57
Na fundusze składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej.
3. Dotacje i subwencje
4. Darowizny
§ 58
1. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz do dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są:
– Przewodniczący Zarządu Głównego działający jednoosobowo
– Dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącznie.
2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Okręgu Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną oraz do dokonywania innych czynności prawnych w imieniu takiego Okręgu upoważnieni są:
– Przewodniczący Rady Okręgowej działający jednoosobowo
Dwóch członków Komitetu Wykonawczego rady Okręgowej działających łącznie.
Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 59
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Kongres Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 60
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Kongres Krajowy większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia takiej uchwały Kongres Krajowy zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
przepisy przejściowe
§ 61
1. Zarządy Regionalne, z dniem uchwalenia zmian w Statucie (23 maja 2004 roku), przekształcają się w Komitety Wykonawcze Rad Okręgowych, a członkowie Zarządów stają się członkami Komitetów Wykonawczych Rad Okręgowych.
2. W przypadku głosowania na II Kongresie składu Rady Naczelnej, za spełnienie warunków wyznaczonego w §26 ust.3.4 uznaje się decyzje delegatów danego środowiska.
3. Z dniem uchwalenia przez II Kongres Krajowy zmian w Statucie Stowarzyszenia:
3.1. Powołane przez Walne Zebranie Oddziałów – Rady Oddziałowe stają się Radami Okręgowymi, a członkowie Rad Oddziałowych stają się członkami Rad Okręgowych.
3.2. W skład Rad Okręgowych wchodzą automatycznie członkowie innych organów Stowarzyszenia – określeni przez Statut.
3.3. Dotychczasowe kompetencje Rad Oddziałowych zostają zastąpione kompetencjami Rad Okręgowych – określonymi w Statucie.
3.4. Znosi się Komitety Wykonawcze powołane przez Oddziały Stowarzyszenia przed II Kongresem Krajowym.
4. Kadencja Rad Okręgowych upływa z dniem, z którym upłynąć miała kadencja dotychczasowych Rad Oddziałowych.